• slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
  • slayt
Duyurular

Bingöl Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 32,4579   32,5164
EURO 34,7319   34,7944
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
Sponsorlarımız
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


-BİLGÖL İLİ GENÇ İLÇESİ YAĞIZCA KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ-

Madde 1 - Derneğin adı:BİNGÖL İLİ GENÇ İLÇESİ YAĞIZCA KÖYÜ

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA Dernegi'dir.

Derneğin merkezi Esenevler mah.Talatpaşa Cad.No 20/8 Ümraniye İSTANBUL'dur.

Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konularıı ve biçimleri ile faaliyet alanı

madde 2-dernek,yardımlaşma ve dayanışma amacı ile kurulmuştur.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

1-faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-kurs,seminer,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-amacın gerçekletirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi , belge , doküman ve yayınları temin etmek, dökumantasyon merkezi oluşturmak,çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete,dergi,kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-amacın gerçekletirilmesi için sağlıklı bir çalıma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci , demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-tüzük amaçlarınının gerçekleeştirilmesi için ihtiyaç duydugu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-üyeleri arasında beşeri münasebeylerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser balo tiyatro sergi spor gezi ve eğlenceli etkilnlikler vb.

düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-dernek faaliyetleri için ihtiyaç duuyulan taşınır taşınmaz mal satın almak satmak kiralamak kiraya vermek taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

10-amacın gerçekletirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf kurmak federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-uluslararası faaliyette bulunmak yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlara proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-amacın gerçekletirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkierine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ilkle görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-dernek üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakıf sedika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

dernek sosyal alanda faaliyet gösterir.

 

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 3-fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve meczuatın öngördüğü koşullarını taşııyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için türkiyede yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

          dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya istegin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydebilir.

          derneğin asıl üyeleri derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

          derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli bir destek sağlamış bulunanlar yönetim kararı ile 

onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

madde 4-her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla  dernekten çıkma hakkına sahiptir

üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır

üyelikten ayrılma üyenin dernege olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

madde 5-dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-dernek tüzüğüne ayrını davranışlarda bulunmak

2-verilen görevlerden sürekli kaçınmak

3-yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek

4-dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

DERNEK ORGANLARI

madde 6-derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-genel kurul

2-yönetim kurulu

3-denetim kurulu

 dernek genel kurulunun kuruluş şekli,toplanma zamanı ve çağrı ve toplantı usulü

  madde 7-genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

  .genel kurul;

1-bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-yönetim veya denetim kurulunun gerekkli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

     olağan genel kurul,2 yılda bir,Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

     genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

     yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 -ÇAĞRI USULÜ*

      yönetim kurulu dernek tüzügüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden günü saati yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır.bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

     toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa du durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en gec altı ay içinde yapılması zorunludur.üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

     genel kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

  TOPLANTI USULÜ_*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. 

toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve üyelerinden biri tarafından açılır. toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlir.

açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda,oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

genel kurulda,yanlızca günlemde yer alan maddeler görüşülür.ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır., üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE 8- genel kurulda, aksine karar alınmamışsa yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. gizli oylar toplantı başkanı  tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 

açık oylamada genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır.

genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluyla alınır. şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin fesih kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. 

TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile denek üyelerinin tamamının bu tüzükle yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9-Aşşağıda yazılı husular genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

1-dernek organlarının seçilmesi,

2-dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirlerek kabul edilmesi,

5-dernek için geçerli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-yönetim kuruluncadernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek oylanması,

7-denek yönetimi ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk  miktarının tespit edilmesi,

8-derneğin fedarasyona katılması ve ayrılmasının kararlıştırılması,

9-derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması,

10-derenğin vakıf kurması,

11-derneğin fesih edilmesi,

12-yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

           genel kurul,derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bi organına vermemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Köşe Yazıları
MURAT YÖNDEŞ

Derlemeler Şiirler Üyelerden Gelen Güzel Yazılar

FIKRACI

Son Ziyaretçi Yorumları
Mehmet bağcı
Slm

yılmaz.barıştıran
hepinize.saygılar

selçuk yöndeş
sayın başkanım köyümüzün sitesi takip ediyorum gerçekten köyümüz hakkında cok güzel payalsımlar yapılıyor. RABBİMM BİRLİĞİMİZİ BOZMASIN BAŞARIALRINIZIN DEVAMINI DİLERİM ...SELAMLAR OLSUN TÜM KÖYLÜLERİME


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Sponsorlarımız

Yağızca Şemsan Köyü

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi | Köy Sitesi


Top